0

تیم سانا

دکتر احمد عابدی

دکترای روانشناسی

دکتر احمد عابدی

خانم افتخار سادات سجادی

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران

خانم افتخار سادات سجادی

خانم مهشید دارویی

کارشناس ارشد علوم تربیتی

خانم مهشید دارویی

دکتر لیلا سلطانی

دکترای علوم تربیتی

دکتر لیلا سلطانی

خانم الهه نکویی

مقطع دکترای روانشناسی تربیتی

خانم الهه نکویی

خانم دکتر ولیخانی

دکترای تخصصی مشاوره کودک

خانم دکتر ولیخانی

خانم دکتر مهناز لنکران

دکترای علوم تربیتی

خانم دکتر مهناز لنکران

خانم فریبا صادقی

MBA مدیریت مهدکودک

خانم فریبا صادقی

خانم فریناز صادقی

کارشناسی هنر و MBA مدیریت مهدکودک

خانم فریناز صادقی

خانم دکتر ندا حکیمیان

پزشک متخصص

خانم دکتر ندا حکیمیان

خانم دکتر فاتحی

دکترای روانشناسی

خانم دکتر فاتحی

خانم دکتر عادله ملک پور

دندانپزشک و جراح

خانم دکتر عادله ملک پور

اعضای کارگروه آموزشی و اجرایی سانا